Towarzystwo Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich powstało w 2017 r.  Celem działalności TOFAP jest stworzenie platformy do wymiany doświadczeń dla specjalistów związanych z szeroko rozumianymi zaburzeniami słuchu, głosu i mowy – dla otorynolaryngologów, otorynolaryngologów dziecięcych, audiologów, foniatrów, a także specjalistów z dziecin pokrewnych, tj. logopedia (w tym neurologopedia i surdologopedia), pedagogika specjalna i surdopedagogika, rehabilitacja, telemedycyna, inżynieria biomedyczna i inne. TOFAP podejmuje działania zmierzające do szerzenia wiedzy o zdobyczach nauki, medycyny, upowszechniania wiedzy o prawidłowej higienie słuchu, głosu i mowy, prewencji zaburzeń słuchu, głosu i mowy, a w konsekwencji – polepszenia jakości życia pacjentów z tymi zaburzeniami. 

Od początku swojej działalności TOFAP realizuje cele statutowe poprzez współorganizację konferencji, kongresów i warsztatów krajowych i międzynarodowych, patronaty konferencji studenckich, organizację bezpłatnych szkoleń otwartych dla mieszkańców poszczególnych miast, studentów i kadry medycznej oraz bezpłatnych przesiewowych badań słuchu i konsultacji.

Zarząd, Rada i inni członkowie TOFAP są autorami i współautorami licznych publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Podejmują także działania popularyzujące naukę w społeczeństwie poprzez wywiady w mediach, materiały dla pacjentów i inne. 

Towarzystwo Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich jest członkiem organizacji międzynawowych: AAO-HNSF International Advisory Board (od 2018), International Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (od 2018), Światowego Forum Słuchu (ang. World Hearing Forum) przy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) (od 2019), International Society for Telemedicine and e-Health (od 2022).

Cele statutowe Towarzystwa:

  1. Zrzeszenie osób, których przedmiotem działania lub zainteresowania jest rozwój otorynolaryngologii, otorynolaryngologii dziecięcej, audiologii, foniatrii, logopedii, surdopedagogiki, pedagogiki specjalnej, rehabilitacji, telemedycyny i dziedzin pokrewnych.
  2. Szerzenie wiedzy o zdobyczach nauki, a także upowszechnianie wiedzy na temat otorynolaryngologii, otorynolaryngologii dziecięcej, audiologii, foniatrii, logopedii, surdopedagogiki, pedagogiki specjalnej, rehabilitacji, telemedycyny oraz dziedzin pokrewnych w społeczeństwie, w szczególności w środowisku studentów medycyny, lekarzy, personelu medycznego i pracowników technicznych.
  3. Zachęcanie członków towarzystwa do pracy naukowej oraz udział w doskonaleniu zawodowym lekarzy w dziedzinach otorynolaryngologii, otorynolaryngologii dziecięcej, audiologii, foniatrii, logopedii, surdopedagogiki, pedagogiki specjalnej, rehabilitacji, telemedycyny i dziedzinach pokrewnych.
  4. Współpraca z organami centralnej i terenowej administracji publicznej, samorządami zawodowymi oraz stowarzyszeniami w celu zapewnienia właściwego poziomu lecznictwa w dziedzinie otorynolaryngologii, otorynolaryngologii dziecięcej, audiologii, foniatrii, logopedii, surdopedagogiki, pedagogiki specjalnej, rehabilitacji, telemedycyny i dziedzinach pokrewnych w Polsce.
  5. Organizowanie i popieranie badań i prac naukowych w zakresie otorynolaryngologii, otorynolaryngologii dziecięcej, audiologii, foniatrii, logopedii, surdopedagogiki, pedagogiki specjalnej, rehabilitacji, telemedycyny i dziedzin pokrewnych, jak również współpraca w tym zakresie z innymi instytucjami i stowarzyszeniami.
  6. Prowadzenie i wspieranie różnych form działalności szkoleniowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz przedstawicieli środowiska medycznego i środowisk pokrewnych dla rozszerzania wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie w/w dziedzin, w tym udziale patronatów.