Journal of Hearing Science to multidyscyplinarny, recenzowany kwartalnik publikowany od 2011 roku na zasadach otwartego dostępu. W czasopiśmie zamieszczane są prace z następujących obszarów: otolaryngologii, audiologii, foniatrii oraz rynologii, jak również dziedzin pokrewnych, takich jak: zaburzenia głosu i mowy, terapia i rehabilitacja głosu i mowy, genetyka, farmacja, chirurgia oraz obrazowanie biomedyczne. Publikowane są prace oryginalne, przeglądowe, opisy przypadków i raporty. Celem czasopisma jest stworzenie dla specjalistów z ww. obszarów międzynarodowego forum wymiany doświadczeń w zakresie wyników badań, rzadkich przypadków, nowych technologii itp., a dzięki temu – rozpowszechnienie oryginalnych wyników i rozwiązań nakierowanych na pomoc pacjentom z zaburzeniami słuchu, głosu, mowy i równowagi. Rada Naukowa „Journal of Hearing Science”, składająca się z wybitnych specjalistów, promuje publikowanie prac naukowych o wysokiej jakości merytorycznej, natomiast międzynarodowa Rada Doradcza wspiera rzetelny proces recenzji. Publikacje w czasopiśmie są bezpłatne.

Czasopismo naukowe o charakterze interdyscyplinarnym, publikowanym w wersji drukowanej i elektronicznej (do roku 2020 jako kwartalnik, obecnie – półrocznik). Czasopismo zostało stworzone jako forum wymiany wiedzy i doświadczeń dla specjalistów ze wszystkich obszarów otolaryngologii, audiologii, foniatrii, rynologii, neurootologii i innych, oraz dla ściśle z nimi współpracujących przedstawicieli takich dziedzin, jak logopedia (w tym neurologopedia i surdologopedia), psychologia, pedagogika, rehabilitacja, lingwistyka, językoznawstwo, kognitywistyka czy neuronauka i inżynieria biomedyczna.