Piotr H. Skarżyński - Sekretarz Zarządu

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński, otorynolaryngolog, otorynolaryngolog dziecięcy, audiolog i foniatra, specjalista zdrowia publicznego. Członek Zarządu Centrum Słuchu i Mowy Medincus, Dyrektor ds. nauki i rozwoju w Instytucie Narządów Zmysłów, Zastępca Kierownika Zakładu Teleaudiologii i Badań Przesiewowych w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Asystent dydaktyczny na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Realizuje kilkanaście krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, aktywnie uczestniczy w konferencjach, kongresach i warsztatach (ponad 2500), jest autorem lub współautorem ponad 1100 publikacji. Pełni funkcję Associate Editor czasopisma Journal of Hearing Science oraz Zastępcy Sekretarza Generalnego Nowej Audiofonologii, jest recenzentem ponad 100 prestiżowych czasopism zagranicznych oraz krajowych.

Bierze czynny udział w pracach międzynarodowych i krajowych towarzystwach naukowych. Jest członkiem-współzałożycielem Światowego Forum Słuchu przy Światowej Organizacji Zdrowia, Audytorem w European Federation of Audiology Societies (wybrany na kolejną kadencję od 2021), członkiem honorowym ORL Danube Society, członkiem Consultant Committee of International Experts of CPAM-VBMS na specjalne zaproszenie oraz również członkiem Roster of Experts on Digital Health of WHO. Dodatkowo pełni funkcje tj. członek Komisji ds. kongresów i warsztatów w European Academy of Otology and Neurootology, Representative Board Member (do 2019) oraz Vice-President i Institutional Representative (od 2019 r.) w International Society for Telemedicine and e-Health, Regional Representative of Europe w International Society of Audiology, Sekretarz Zarządu Towarzystwa Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich, Vice-President grupy Hearring oraz członek Hearing Committee w American Academy of Otolaryngology–Head and Neck Surgery (2018–2019). Pełni funkcję Członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Otorynolaryngologia, a także jest Delegatem na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie VIII kadencji (2018–2022) oraz członkiem Rady Młodych Naukowców WUM. Do 2018 r. był również Biegłym sądowym z zakresu: laryngologii w specjalizacji otorynolaryngologii. Jest członkiem Rady Naukowej przy IFPS oraz Rady Programowej Audiofonologii na WUM oraz członkiem Rady Wydziału Medycznego (2019), a od 2020 r. Kandydatem na eksperta NCBR w Programie Inteligentny Rozwój, członkiem Rady Programowej Kongresu „Zdrowie Polaków“, członkiem Zespołu Ekspertów do opracowania i aktualizacji programu specjalizacji w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz członkiem Rady Uczelni Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Od 2021 r. jest także członkiem Komitetu Sterującego Facial Nerve Stimulation, członkiem Polskiej Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinie otorynolaryngologii (Centrum Egzaminów Medycznych) oraz Goodwill Ambassador reprezentującego Polskę podczas kongresu AAO-HNSF 2021 Annual Meeting & OTO Experience. Został również wybrany na członka dwóch komitetów w ramach AAO-HNSF w kadencji 2021-2022: Implantable Hearing Devices Committee oraz Otology & Neurotology Education Committee. Jest także Członkiem Rady Biznesu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Członek honorowy Société Française d’Oto-Rhino-Laryngologie (od 2021). Jest także ekspertem medycznym ds. utraty słuchu związanej  z wiekiem oraz innymi przyczynami, w związku z realizacją projektu pn.: Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (od 2021). Jest także członkiem Komitetu Nauk Klinicznych PAN (od 2022) oraz Vice-Przewodniczącym International Advisory Board przy AAO-HNSF (od 2022).

Ponadto, podejmuje działania zmierzające do opracowania nowych technologii medycznych, urządzeń wszczepialnych, metod diagnostycznych oraz leczenia, a także do polepszenia stanu medycyny i świadomości społeczeństwa w kraju i za granicą. Koordynuje i zarządza krajowymi i międzynarodowymi projektami, związanymi z telemedycyną, e-zdrowiem, w tym telekonsultacjami, telerehabilitacją i zdanym ustawieniem systemów implantów słuchowych w krajach Europy, Azji i Afryki. Koordynuje także wieloaspektową procedurę zdalnego dopasowania systemów implantów słuchowych we współpracy z oddziałami krajowymi i za granicą w Odessie, Łucku, Kijowie (Ukraina), Biszkeku i Osz (Kirgistan), Brześciu (Białoruś), Szymkencie (Kazachstan) oraz Dakarze (Senegal). Jest również członkiem grupy badawczej Krajowej Sieci Teleaudiologii.

Powiązane: