Piotr H. Skarżyński - Sekretarz Zarządu

Jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim oraz absolwentem kierunku lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2012 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych. W 2015 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych. W 2016 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie otorynolaryngologii, a w 2017 roku w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej.

W 2008 roku objął funkcję dyrektora ds. nauki i rozwoju w Instytucie Narządów Zmysłów i od tego momentu zajął się rozwojem profilu firmy.

Od 2009 roku zaczął odbywać staże i praktykę na podstawie wolontariatu w szpitalach i ośrodkach medycznych. Był asystentem w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Klinice Otolaryngologii i Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego, później adiunktem. Obecnie pełni funkcję wykładowcy w Zakładzie Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej WUM.

Wyrazem aktywności naukowej prof. dr hab. n. med. mgr zarz. Piotra H. Skarżyńskiego jest kilkanaście realizowanych ze środków krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, opracowane wnioski patentowe oraz czynny udział w międzynarodowych i krajowych towarzystwach naukowych. Do 2016 roku pełnił funkcję Członka Zarządu Junior European Rhinology Society ds. Nauki. Obecnie jest członkiem Komisji Zarządu ds. kongresów i warsztatów w European Academy of Otology and Neurootology. Od stycznia 2016 roku pełnił również funkcję Representative Board Member (do 2019), a obecnie Vice-President i Institutional Representative(2019–2011) w International Society for Telemedicine and e-Health, Regional Representative of Europe w International Society of Audiology oraz Sekretarza Zarządu Towarzystwa Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich (od 2017). Od listopada 2017 roku jest także Vice-Prezydentem grupy Hearring. Od 2018 roku jest Członkiem Hearing Committee w American Academy of Otolaryngology–Head and Neck Surgery i członkiem-współzałożycielem World Hearing Forum przy World Hearing Organization.

Począwszy od 2005 roku bierze czynny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych. Jest autorem lub współautorem wielu publikacji naukowych w czasopismach specjalistycznych krajowych i zagranicznych – Impact Factor 137,719, Index Copernicus 33835,78, punkty MNiSW 4564. Pełni również rolę instruktora podczas różnego rodzaju spotkań i konferencji. Aktywnie uczestniczył w 1544 szkoleniach i konferencjach medycznych krajowych i zagranicznych z zakresu laryngologii, protetyki słuchu, audiologii, otorynolaryngologii, rynologii, otologii, otoneurologii. Uczestniczył  w realizacji sześciu projektów unijnych.

Ważnym efektem działalności organizacyjnej jest opieka nad studenckim kołem naukowym, którego członkowie przedstawiali kilkadziesiąt prac na różnych konferencjach oraz uzyskali kilkanaście nagród i wyróżnień na międzynarodowych i krajowych konferencjach.

Stale się rozwija, uczestniczy w szkoleniach, kursach i innych formach edukacji.