1. Zrzeszenie osób, których przedmiotem działania lub zainteresowania jest rozwój otorynolaryngologii, otorynolaryngologii dziecięcej, audiologii, foniatrii, logopedii, surdopedagogiki, pedagogiki specjalnej, rehabilitacji, telemedycyny i dziedzin pokrewnych.
  2. Szerzenie wiedzy o zdobyczach nauki, a także upowszechnianie wiedzy na temat otorynolaryngologii, otorynolaryngologii dziecięcej, audiologii, foniatrii, logopedii, surdopedagogiki, pedagogiki specjalnej, rehabilitacji, telemedycyny oraz dziedzin pokrewnych w społeczeństwie, w szczególności w środowisku studentów medycyny, lekarzy, personelu medycznego i pracowników technicznych.
  3. Zachęcanie członków towarzystwa do pracy naukowej oraz udział w doskonaleniu zawodowym lekarzy w dziedzinach otorynolaryngologii, otorynolaryngologii dziecięcej, audiologii, foniatrii, logopedii, surdopedagogiki, pedagogiki specjalnej, rehabilitacji, telemedycyny i dziedzinach pokrewnych.
  4. Współpraca z organami centralnej i terenowej administracji publicznej, samorządami zawodowymi oraz stowarzyszeniami w celu zapewnienia właściwego poziomu lecznictwa w dziedzinie otorynolaryngologii, otorynolaryngologii dziecięcej, audiologii, foniatrii, logopedii, surdopedagogiki, pedagogiki specjalnej, rehabilitacji, telemedycyny i dziedzinach pokrewnych w Polsce.
  5. Organizowanie i popieranie badań i prac naukowych w zakresie otorynolaryngologii, otorynolaryngologii dziecięcej, audiologii, foniatrii, logopedii, surdopedagogiki, pedagogiki specjalnej, rehabilitacji, telemedycyny i dziedzin pokrewnych, jak również współpraca w tym zakresie z innymi instytucjami i stowarzyszeniami.
  6. Prowadzenie i wspieranie różnych form działalności szkoleniowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz przedstawicieli środowiska medycznego i środowisk pokrewnych dla rozszerzania wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie w/w dziedzin, w tym udziale patronatów.