1. Zrzeszenie osób, których przedmiotem działania lub zainteresowania jest rozwój otorynolaryngologii, otorynolaryngologii dziecięcej, audiologii, foniatrii, logopedii, surdopedagogiki, pedagogiki specjalnej, rehabilitacji, telemedycyny i dziedzin pokrewnych.
  2. Szerzenie wiedzy o zdobyczach nauki, a także upowszechnianie wiedzy na temat otorynolaryngologii, otorynolaryngologii dziecięcej, audiologii, foniatrii, logopedii, surdopedagogiki, pedagogiki specjalnej, rehabilitacji, telemedycyny oraz dziedzin pokrewnych w społeczeństwie, w szczególności w środowisku studentów medycyny, lekarzy, personelu medycznego i pracowników technicznych.
  3. Zachęcanie członków towarzystwa do pracy naukowej oraz udział w doskonaleniu zawodowym lekarzy w dziedzinach otorynolaryngologii, otorynolaryngologii dziecięcej, audiologii, foniatrii, logopedii, surdopedagogiki, pedagogiki specjalnej, rehabilitacji, telemedycyny i dziedzinach pokrewnych.
  4. Współpraca z organami centralnej i terenowej administracji publicznej, samorządami zawodowymi oraz stowarzyszeniami w celu zapewnienia właściwego poziomu lecznictwa w dziedzinie otorynolaryngologii, otorynolaryngologii dziecięcej, audiologii, foniatrii, logopedii, surdopedagogiki, pedagogiki specjalnej, rehabilitacji, telemedycyny i dziedzinach pokrewnych w Polsce.
  5. Organizowanie i popieranie badań i prac naukowych w zakresie otorynolaryngologii, otorynolaryngologii dziecięcej, audiologii, foniatrii, logopedii, surdopedagogiki, pedagogiki specjalnej, rehabilitacji, telemedycyny i dziedzin pokrewnych, jak również współpraca w tym zakresie z innymi instytucjami i stowarzyszeniami.
  6. Prowadzenie i wspieranie różnych form działalności szkoleniowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz przedstawicieli środowiska medycznego i środowisk pokrewnych dla rozszerzania wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie w/w dziedzin, w tym udziale patronatów.

Deklaracja przystąpienia do Towarzystwa Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich – pobierz plik pdf

Wypełnioną i podpisaną deklarację należy zeskanować i przesłać na adres mailowy TOFAP: sekretariat@tofap.pl

Wysokość składki członkowskiej wynosi: 85,00 zł/rok. Składki prosimy wpłacać na poniższy numer konta bankowego: Towarzystwo Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich Katowice, ul. Nasypowa 18 Bank Pekao S.A. 08 1240 1040 1111 0010 7472 3396. W opisie przelewu prosimy podać imię i nazwisko Członka oraz rok, za który jest wpłacana składka. W przypadku pytań o wysokość wpłat prosimy o kontakt z Sekretariatem, tel.: 22 463 53 27.